طراحی سیستم آتش نشانی از نوع باز

چندی پیش برای طراحی یک سیستم آتش نشانی از نوع باز به فکر افتادم که از نرم افزارهای موجود در این زمینه استفاده نمایم برای این منظور نیازمند به داده های طراحی از جمله دبی مورد نیاز هر اسپرینکلر شدم که به روش ذیل محاسبه نمودم لیکن نتایج فلوی بسیار زیادی را نشان میدهد که طراحی بر مبنای این میزان جریان هزینه را به صورت زیادی افزایش میدهد ولی دبی مورد نیاز به صورت کامل تامین میشود برای اطمینان بیشتر از سه روش جداگانه محاسبه را ادامه دادم تقریبا به همان اعداد رسیدم.

بدست آوردن فلو (دبی جریان) در اسپرینکلر:

از طریق فرمول Q=k کتاب تاسیسات نوشته طباطبایی صفحه ۷۵۷:
P=175psi
k=5.5
q=5.5*175
Q=72.76 g/m
q=4.6 l/s
P=5 bar=72.52
k=5.5
p=72.52
q=5.5*72.52
q=46.84 g/m
q=2.96
از طریق اطلاعات طراحی کتاب تاسیسات صفحه ۷۵۷ تهرانی:
مقدار فلوی هر اسپرینکلر برای آتش های سنگین ۰/۵gpm/ft2 یا ۲۰lit/m/m2 در نظر گرفته میشود
با در نظر گرفتن اهمیت و فضای کارخانه مورد نظر داریم
هر اسپرینکلر Q=20lit/m/m2
A=9/3m2 سطح پاشش هر اسپرینکلر
Q=20*9.3=186lit/m=3.1lit/s
از طریق اطلاعات طراحی کتاب تاسیسات صفحه ۵۰۲ نوشته طباطبایی فشار آب در بالاترین آب پاش بایستی ۱۵psi ودبی آب باید حداقل ۳-۳٫۶lit/s
لذا میزان دبی واقعی هر اسپرینکلر را ۳ lit/s در نظر میگیریم