رتبه بندي سيستم ها


دستي: فقط استفاده از اعلام حريق

اتوماتيك: دستي+ تشخيص اتوماتيك تنها براي فضاها با خطر بالاي حريق

دستي + تشخيص اتوماتيك مسيرهاي فرار

دستي + تشخيص اتوماتيك مسيرهاي فرار و اتاقهاي منتهي به مسيرهاي فرار

دستي + تشخيص اتوماتيك فضاهاي با خطر بالاي حريق و فضاهاي خواب

دستي+ تشخيص اتوماتيك كليه فضاها