دودچیست؟

دود تشكيل شده از ملكولهاي متفاوت كه از قطر ۰٫۰۰۰۵ ميكرو متر شروع و تا ۱۰ ميكرومتر ادامه دارند. ملكولهاي بيش از ۱۰ميكرومتر از حيطه دود خارج و در دسته بندي گرد و غبار، پودرها و ملكولهاي ريز ديگر قرار دارند.

در اين دسته بندي ريز ترين ملكولها ،گازهاي قابل اشتعال با قطر حدودي بين ۵ ۰٫۰۰۰ تا۵ ۰٫۰۰ ميكرومتر مي باشند. گازهاي ديگري همچون منواكسيد كربن با قطر حدودي ۵ ۰٫۰۰ تا ۵ ۰٫۰ ميكرومتر در دسته بندي بعدي قرار دارند. تعدادي از گازهاي معروف مثل CH4 نيز در اين دسته قرار گرفته اند ،اما دسته اول قابليت اشتعال فوق العاده اي دارند (قابلیت انفجار).

هر دو دسته فوق كه كوچكتر از ( ۰٫۰۱ μm) هستند غير قابل روئيت مي باشند. دسته سوم گازها و دود با قطر بين ۰٫۰۱ ميكرومتر تا ۰٫۳ ميكرومتر هستند كه قابل روئيت بوده و داراي خاصيت خاص كه مي توان با دتكتور يونيزه آنها را كشف نمود.

در دسته سوم كه بين ۰٫۳ تا ۱۰ميكرومتر قطر دارند، قابليت كشف بوسيله دتكتور نوري (شکست نور یا مانع نورscattering or obstruction ) را دارا مي باشند.

ملكولهاي ريزتر از ۵ ۰٫۰۰۰ ميكرومتر بوسيله آناليزاتور يا شمارنده ملكولها قابل كشف مي باشد دتكتورهاي جديد نوع scattering كه با محفظه خاص وليزر جديد (مانند HSSD) قابليت كشف از ۱ ۰٫۰۰۰ تا ۱۰ ميكرومتر را دارا مي باشند و در تشخيص قطر كوچكتر از ۰٫۱ ميكرومتر از دتكتورهاي خاص مانند CO دتكتور و انواع دتكتورهاي الكتروليتي مي توان بهره گرفت.

در صورتيكه قطر ملكولهاي گفته شده از ۱۰ميكرومتر بزرگتر باشد ، استفاده از دتكتور با فيلتر ورودي ( ۱۰μm ) الزامي مي باشد .

بعضي از انواع مواد هيدروكربني داراي دود با قطر كمتر از ۱۰ميكرومتر مي باشند ولي زنجيره توليدي تا ۵۰ نانومتر در آنها قابل مشاهده مي باشند (پروپيلن)