دتکتور IR/IR/IR

این دتکتور از ترکیب سه دتکتور مادون قرمز می­باشد که یکی از دتکتورها مربوط به دریافت تشعشعات مادون قرمز در طول موج ۴٫۳ تا ۴٫۴ میکرومتر مربوط به CO­۲ و دو سنسور دیگر یکی انرژی ساتع شده از اطراف شعله و با طول موج مشخص و دیگری اجسام داغ در محدوده­ی شعله را اندازه­­گیری می­کند.(این دو سنسور معروف بهback ground یا black body می­باشند) و یک پروسسور نسبت تمامی این تشعشعات را سنجیده و از فالت کاذب جلوگیری می­نماید. هنگامی­که تمامی منطق فازی لاجیک دال بر وجود حریق شد، این پروسسور اعلام حریق می­نماید. در بعضی از این دتکتورها یکی از سنسورها مقدار نور متشعشع شده از حریق را دریافت و پروسس انجام می­پذیرد.(سنسور سیلیکونی نوری).

این دتکتور برد بسیار بالایی دارد و شعله را در فاصله­ی ۶۰m  را کشف می­نماید. هیچ نوع فالتی را نمی­توان ازاین دتکتور از ترکیب سه دتکتور مادون قرمز می­باشد که یکی از دتکتورها مربوط به دریافت تشعشعات مادون قرمز در طول موج ۴٫۳ تا ۴٫۴ میکرومتر مربوط به CO­۲ و دو سنسور دیگر یکی انرژی ساتع شده از اطراف شعله و با طول موج مشخص و دیگری اجسام داغ در محدوده­ی شعله را اندازه­­گیری می­کند.(این دو سنسور معروف به back ground یا black body می­باشند) و یک پروسسور نسبت تمامی این تشعشعات را سنجیده و از فالت کاذب جلوگیری می­نماید. هنگامی­که تمامی منطق فازی لاجیک دال بر وجود حریق شد، این پروسسور اعلام حریق می­نماید. در بعضی از این دتکتورها یکی از سنسورها مقدار نور متشعشع شده از حریق را دریافت و پروسس انجام می­پذیرد.(سنسور سیلیکونی نوری).

این دتکتور برد بسیار بالایی دارد و شعله را در فاصله­ی ۶۰m ( 1 sq) را کشف می­نماید. هیچ نوع فالتی را نمی­توان از  IR/IR/IR  انتظار داشت، منابع X-Ray، جوش­کاری، black body، کرونا و … این دتکتور نسبت به انواع دیگر بسیار مطلوب جامع و خالی از اشتباه با برد بالا می­باشد.

انتظار داشت، منابع X-Ray، جوش­کاری، black body، کرونا و … این دتکتور نسبت به انواع دیگر بسیار مطلوب جامع و خالی از اشتباه با برد بالا می­باشد.