دتكتور دود ( Smoke Detector )

دود از جمله اولين علايم اكثريت حريق ها مي باشد.از آن جايي كه اغلب تجهيزات و وسايل در هنگام وقوع حريق توليد دود كرده لذا مناسب ترين و متداول ترین نوع دتكتور جهت آشكارسازي ، دتكتور دود مي باشد.

دتكتور هاي دود خود شامل چند نوع مي باشند كه امروزه رايج ترين و پركاربرد ترين آن ، دتكتور دودي نوري ( Optical Smoke Detector ) مي باشد.

طبق استاندارد هاي آتش نشاني مكان ها و موقعيت هايي وجود دارد كه نبايد از دتكتور هاي دود استفاده نمود.

۱- مكان هايي با ارتفاع بيش از  ۵/۱۰ متر

۲- در آشپزخانه ها و پاركينگ ها

۳- در اتاق هاي برق و ژنراتورها

۴- در محيط هاي داراي ذرات معلق و آلودگي بيش از حد مانند كارخانه هاي توليد رنگ و انواع پودر هاي شيميايي