استانداردهای زون بندی در سیستم اعلام حریق

این مورد را ارزیابی کنید

– در سیستم کانونشنال هر ساختمان می بایست حداقل یک زون باشد. ( به عنوان مثال در شهرک های با ساختمان های یک طبقه ی مجاور هم نمی توان چند ساختمان را یک زون در نظر گرفت)

– در سیستم کانونشنال هر طبقه می بایست حداقل یک زون باشد. (به عنوان مثال در یک آپارتمان نمی توان چند طبقه را یک زون در نظر گرفت)

– در سیستم کانونشنال بزرگترین مساحت یک زون نباید از ۲۰۰۰ متر مربع بیشتر باشد. (در برخی محصولات ۱۶۰۰ متر مربع است)

– در سیستم آدرس پذیر نیز در صورت زون بندی تجهیزات (تعیین زون ها به صورت نرم افزاری) بزرگترین مساحت یک زون نباید از ۲۰۰۰ متر مربع بیشتر باشد. (در برخی محصولات ۱۶۰۰ متر مربع است)

– بهتر است شستی های اعلام حریق (در مکان هایی خاص مثل راهروی طبقات در یک واحد مسکونی) به عنوان یک زون مجزا در نظر گرفته شود.

– پله های فرار می بایست به عنوان یک زون مجزا در نظر گرفته شوند.

– موتورخانه و چاهک آسانسور می بایست به عنوان یک زون مجزا در نظر گرفته شوند.