پروتکل ها

پروتکل یک روش استاندارد انتقال اطلاعات مابین فرستنده ها و گیرنده ها میباشد. پروتکل ها می توانند محلی و یا جهانی باشند. در صنعت هوشمند سازی نیز برای هماهنگی بیشتر بین محصولات تولیدی پروتکل هائی از سوی شرکت های فعال در این زمینه تعیین گردیده اند. که معروف ترین آنها X10,KNX,SBUS,ZWAVE,ZIGBEE و MODBUS می باشد.