ماژول تایمر

Automation-timer

  • دارای ساعت درونی.
  • اوقات شرعی ۵ گانه مسلمانان.
  • تنظیم اوقات شرعی با موقعیت جغرافیایی شهر ها.
  • دارای ۳۲ بلوک منطقی ۴ ورودی (AND,OR,NOT,NOR).
  • امکان اجرای دستورات شرطی و منطقی مختلف.
  • امکان برقراری شرط های زمانی، هفتگی و سالانه در خانه هوشمند.