آشکارساز حضور

۴۴

تفاوت سنسورهای تشخیص حرکت و تشخیص حضور در اندازه گیری میزان نور محیط است، در واقع سنسورهای تشخیص حضور دارای دو نوع خروجی هستند که یکی مربوط به روشنایی است و دیگر مربوط به سیستم های تهویه می باشد و اگر نور محیط کافی باشد دیگر خروجی نور فعال نمی شود و فقط خروجی سیستم های سرمایشگرمایش فعال می شود. در صورتیکه سنسورهای تشخیص حرکت یک خروجی دارند که با تشخیص هرگونه حرکتی فعال میشود. این سنسورها در انواع مختلف سقفی و دیواری ارائه میشوند.