عنوان دوره های آموزشی

۱- دوره سیستم های هوشمند ساختمان بر مبنای پروتکل bus (در مرکز آموزش) ۲- دوره سیستم های هوشمند ساختمان بر مبنای پروتکل knx(در مرکز آموزش) ۳- دوره تکنیسین ممیزی انرژی ساختمان ۱۲۳ ساعت(در مرکز آموزش) دوره فشرده سیستم های هوشمند ساختمان (در دفتر شرکت) در کارگاه های کاملاً مجهز و بصورت رایگان، با اعطای مدرک معتبر […]