عنوان دوره های آموزشی

۱- دوره طراح سامانه هوشمند ساختمان ۶۸ ساعت ۲- دوره نصاب سیستم های هوشمند ساختمان ۸۲ ساعت ۳- دوره ممیزی انرژی ۱۲۳ ساعت در کارگاه های کاملاً مجهز و بصورت رایگان، با اعطای مدرک معتبر بین المللی