هتل هوشمند

لینک دانلود: http://s3.picofile.com/file/8219966150/Hotel_BMS.pdf.html

مزایای هوشمند سازی ساختمان

لینک دانلود: http://s3.picofile.com/file/8219965542/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf.html

موزه هوشمند

لینک دانلود: http://s3.picofile.com/file/8219965318/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF.pdf.html

گلخانه هوشمند

لینک دانلود: http://s3.picofile.com/file/8219965618/%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF.pdf.html

مرغداری هوشمند

لینک دانلود: http://s3.picofile.com/file/8219965734/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF.pdf.html