آپ هم HDL ای شد.

تجهیز ساختمان مرکزی شرکت آسان پرداخت(آپ) با سیستم های هوشمند HDL