گزارش تصویری اولین دوره المپیاد ملی مهارت هوشمند سازی ساختمان

۱۶۱۷۱۸۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۹۳۰۳۱۳۳۳۴۳۵۳۶۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۷۵۰۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸