ارومیه : شرکت انرژی سبز رادا

۸۰۳۷۱۷۱۱۶_۴۰۶۸۲

گروه هوشمند سازی کاما (شرکت انرژی سبز رادا )

مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان

مدیرعامل :مهندس نیکنام (۰۹۱۴۲۱۴۹۲۴۸)

نشانی : ارومیه بلوار امامت نبش کوچه ۱۶ ساختمان امین واحد۲